תנאי השימוש באתר

 1. תנאי שימוש – כללי
  1. אתר האינטרנט NotFromHere (להלן: "האתר") מופעל על-ידי NotFromHere LTD (להלן: "מפעיל האתר" או "המפעיל"). ניתן לפנות אל המפעיל לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.
  2. יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכניו מעידה על הסכמת ואישור הגולש לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. במקרה של אי הסכמה עם אחד מתנאי ההסכם, אין הגולש רשאי להמשיך לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו.
  3. תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעיל, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
 2. בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:
  1. "תקנון" או "תנאי שימוש" – הסכם זה שבין הגולש לבין המפעיל וכן מדיניות      הפרטיות, אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.
  2. "תכנים" – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.
  3. "משתמש" – כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור, קריאה   וכד'.
  4. "מפרסם" – כל אדם ו/או גורם ששמו או שם עסקו מופיעים באתר לשם פרסום חלל פנוי שברשותו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
  5. לשם הנוחות יקראו המשתמשים והמפרסמים יחדיו: "הגולש" או "הגולשים".
 3. שינויים ועדכונים
  1. המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.
 1. השימוש באתר
  1. הגלישה לצורך קריאה באתר הינה ללא תשלום. 
  2. השימוש באתר נועד לחשוף את העבודות של הסטודיו אל הגולשים
  3. השימוש באתר מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לגולש, כפי שהוא (AS-IS) וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, מעת לעת וללא הודעה מראש.
  4. בעצם הגלישה לאתר מסכים הגולש כי המפעיל ו/או מי מטעמו ייעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי הגולש, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני  וכו'). בכל עת, יכול הגולש לפנות למפעיל בכתב לכתובת הדוא"ל: [email protected] בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעיל לשם ניהול עסקיו – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר – יוסיף להישמר אצל המפעיל על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות לגולש.
  5. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.
  6. יובהר כי התמונות המוצגות באתר רכושו של המפעיל. זכויות הקנין של התמונות הן של המפעיל בלבד ושימוש בתמונות אלו למטרות אחרות הינו אסור
 1. סריקת רובוטים (ROBOTS)
  1. 5.1.סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.
 2. קניין רוחני
  1. 6.1.למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעיל. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.
  2. 6.2.נאסרבמפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, 
   טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה,     מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים  וקוד המקור.
  3. חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.
  4. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.
  5. חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא,  ב"תפוצת נאטו".
 3. פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
  1. כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים, מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעיל כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעיל כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעיל.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעיל מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תקנון זה, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לגולש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
 1. אבטחה
  1. המפעיל נוקט באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיו. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעיל בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.
  2. כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעיל, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעיל בכל צורה שהיא.
 2. אחריות האתר/המפעיל
  1. יובהר כי האתר נועד במטרה ליצור קשר עיסקי בין המשתמש לבין המפעיל,  לרבות, ללא הגבלה, תקשורת, פגישות, הסכמים או עסקות אחרות.
  2. הגם שהמפעיל פועל שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעיל בגין טעויות או מידע שגוי, או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
  3. הגולש נותן הסכמתו לכך שהמפעיל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלו, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
  4. הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעיל.
  5. המפעיל אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעיל.
  6. המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעיל.
  7. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעיל, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעיל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.
  8. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעיל ו/או אשר יוענקו לו בעתיד על-פי כל דין.
 1. פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל, וללא הודעה מראש.
  2. הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
 2. אתרי צד שלישי ומשואות רשת
  1. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
  2. מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעיל או לאתר כל אחריות לגביו, או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעיל, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים אין ולא תהיה למפעיל או לאתר כל אחריות.
 3. כללי
  1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או  מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.
  2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי
   פרשנות.
  3. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.
  4. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
  5. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  6. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
  7. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת [email protected] וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

© כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד גרשוני-שלומוביץ קנין רוחני www.gsip.co.il